Kisegítő eszközök

  • Tartalom méretezése 100%
  • Betűméret 100%
  • Vonalmagasság 100%
  • Betűtávolság 100%
A személyes adatok védelmére nagyon komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha megtekinti internetes oldalunkat, vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési folyamatokkal, amelyeket internetes oldalunkon, valamint az Önnel való kommunikáció során alkalmazunk.
Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy internetes oldalunk látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, így 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglalt előírásoknak teljes mértékben megfelelünk.
----------
Az adatkezelés jogi háttere, az általunk kezelt személyes adatok :
 
 
A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Álalános Adatvédelmi Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.
 
Személyes és anonim adatokat az itt leírtak szerint egyaránt kezelünk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kezelünk különleges adatokat. Személyes adatait csak abban az esetben kérdezzük meg, ha személyre szabott szolgáltatásunkat szeretné használni, pl.: pályafoglalás esetén. Az anonim adatok olyan adatok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy harmadik személy az adatot szolgáltató érintett személyét (személyes adatait) törvényes eszközökkel azonosítsa. 
----------
Személyes adatok kezelése a cégünk honlapján található elérhetőségeink útján történő kommunikáció tekintetében:

 

 
 
Online, személyesen a bowling clubban, vagy telefonon leadott foglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:
• Teljes név  
• Telefonszám
• Foglalás időpontja
• Vendégek száma
• Email cím
----------
Az adatkezelés célja:

 

 
 
Az Ön által eszközölt megkeresés, foglalás érdemben történő feldolgozása, esetlegesen felmerülő kérdéseinek megválaszolása. Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a pályát, megérkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk. Az Ön email címét, telefonszámát a pályafoglalás, asztalfoglalás miatti kérelem megválaszolására és abban a kivételes esetben is használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról.
----------
Az adatkezelés jogalapja:

 

 
 
Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy foglalásra irányuló kérelem teljesítéséhez van szükségünk. Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek pályát, asztalt foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.
----------
Az adatkezelés időtartama:

 

 
 
Az email útján történő közvetlen megkeresésében foglalás célból megadott személyes adatai tekintetében az Önnek küldött válasz másolati példányát cégünk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Erre tekintettel az email útján történő közvetlen megkeresésében panasz küldése céljából megadott adatait a fenti határidőben kezeljük. Az email útján történő közvetlen megkeresésében egyéb célból megadott személyes adatait a kérdésének, észrevételének megválaszolását követő legfeljebb 25 napon belül töröljük.
----------
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

 

 
 
Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen. Clubbunk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
----------
Az adatkezelés során megőrizzük:
 
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
----------
A személyes adatokhoz való hozzáférés:

 

 
 
Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapjon az alábbiakról:
• az adatkezelés célja,
• az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
• azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái)
• a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
• a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga  
• panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz, az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel, automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.
Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan nem érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának igazolása.
----------
Adathelyesbítés: 
 
Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.
----------
Törlés: 
 
Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.
----------
Az adatkezelés korlátozás: 
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján, amennyiben Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.
----------
Adathordozás: 
 
Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, úgy Ön jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.
-----------
Tiltakozás:
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében részletezett esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a továbbiakban nem kezeljük.
----------
Jogorvoslat :
 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
----------
Elérhetőségeink:

 

 
 
Adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
Spare Bowling Vendéglátó és Szolgáltató Bt.  
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Postai levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Telefon: +36 1 206 2754
 
----------
A jelen tájékoztató hatálya :
 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató 2020. február 15. napjától hatályos. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsuk. Az "Adatvédelmi tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
www.strikebowlingclub.com weboldal Ön általi böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:
• a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
• a cég logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a • • védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
• a társaságunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa, ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse; a vállalkozásunk nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz; a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért – ha eltérést nem engedő, kötelezően alkalmazandó jogszabály a kárfelelősség kizárását, ill. korlátozását nem tiltja – a társaságunk szintén nem vállal felelősséget. A felsoroltak vonatkoznak a weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, ill. tartalmára is.
----------
Közösségi Irányelvek (A bowling club Facebook ill. Instagram oldalán): 
 
Az adatkezelés célja: A facebook.com, instagram.com oldalon az étterem tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com, instagram.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com, instagram.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik.
A bowling club Facebook, Instagram oldalain feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
A bowling club Facebook, Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a vállalkozásunk nem kezeli.
A látogatókra a Facebook, illetve Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók, melyek itt olvasható:
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a társaságunk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A cégünk nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A társaságunk nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
----------
Cookie-k: 
 
A cookie-k, vagy más néven „sütik” kis adatcsomagok, melyek lehetővé teszik a weboldal ismételt meglátogatása esetén a látogató felismerését és a weboldal használatának elemzését.
Weboldalunk felkereséséhez kapcsolódóan kizárólag olyan sütiket alkalmazunk, melyek feltétlenül szükségesek a weboldal böngészéséhez, vagy valamely, Ön által kifejezetten igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához (pl. pályafoglalás, információkérelem).
A továbbiakban a sütik segítségével a weboldal korábbi látogatása során kiválasztott beállítások tárolásra kerülnek (pl. nyelv, érdeklődési kör stb.).
Személyes adatokat egyéb esetekben megszemélyesített formában kizárólag akkor gyűjtünk és tárolunk, ha Ön ezt megelőzően ehhez kifejezetten hozzájárult.
A sütik elhelyezésének általános letiltásáról Ön böngészőjének akként való beállítása útján gondoskodhat, hogy a sütik elhelyezése az Ön hozzájárulásához kötött legyen, vagy ez alapján visszautasításra kerüljön. Szeretnénk mindemellett felhívni szíves figyelmét arra, hogy a sütik letiltása esetén a weboldal adott esetben korlátozottan vagy egyáltalán nem jeleníthető meg.
----------
Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása: 
 
Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk:
• az Ön internet szolgáltatójának neve
• IP cím az internetes oldal azonosítója, ahonnan meglátogat minket
• a nálunk megtekintett weblapok.
Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy kínálatunkat, ill. szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük.
----------
Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok:
 
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. A jelentkezőt, pályázót az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatjuk arról, ha nem őt választottuk az adott állásra.
 
Az adatkezelés jogalapja: a jelentkező, pályázó hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a cégünk munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
----------
A személyes adatok tárolásának időtartama:
 
A jelentkezés, pályázat elbírálását követő 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon töröljük. Töröljük annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
Csak a jelentkező, pályázó kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizzük meg az előző pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célok elérése érdekében szükségünk van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
----------
Kamerarendszer: 
 
A bowling club területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi. A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a helyszínen a club vezetőtől kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze emailben, vagy posta címünkre küldött levél útján.